Gustav

das Bauer Kabinett

für Architektur

logovertfit

woensdag 8 februari 2023

Bauer BIMmen Denken


Na de overgang van de tekentafel naar CAD-tekenwerk beleven we met BIM-modelling een tweede revolutie in het verbeelden (leesbaar, uitvoerbaar maken) van een architecturaal ontwerp.
Met een lichte weemoed wordt nog teruggedacht aan de vele uren achter de tekentafel. Hoewel zeer tijdrovend, zeker vanuit hedendaags perspectief, was het een heel directe manier om een architecturaal idee over te brengen. Door middel van lijndiktes en schaduwwerking werd diepte gesuggereerd aan een tweedimensionaal medium, een tweedimensionaliteit die, ironisch genoeg, noodzakelijk was om het ontwerp leesbaar te maken en het in de werkelijkheid te kunnen uitvoeren.

De overgang naar het CAD-tekenwerk leverde vooral meer efficiëntie en nauwkeurigheid, maar bleef hoofdzakelijk tweedimensionaal. De directe relatie tussen idee en weergave vervaagde, het beeld op het scherm is niet dezelfde als de tekening die uiteindelijk uit de plotter komt rollen. Het maken van een goede CAD tekening vergt vaak meer kennis van de software dan van de bouwpraktijk. Het gebruiksgemak van beschikbare tools en bibliotheken in de CAD-software versterken dit effect. Bovendien bleven plattegronden, gevelaanzichten en doorsnedes onafhankelijke objecten waardoor onderlinge tegenstrijdigheden niet uitgesloten zijn.

BIM, Building Information Modelling, is meer dan een driedimensionale weergave van een gebouw.

Dit laatste wordt vaak als groot voordeel aangehaald van het BIM model: doordat alle aanzichten uit hetzelfde driedimensionale model worden gegenereerd zijn dergelijke tegenstrijdigheden uitgesloten. Hoewel de BIM software nog meer kennis vraagt van de modelleur zien wij vooral als voordeel dat er bewust materialen worden samengevoegd en dat alle hoeken en gaten van het virtuele gebouw moeten worden uitgedacht. De tekenaar moet opnieuw nadenken hoe het gebouw kan worden gerealiseerd.
In het BIM-model kan extra informatie aan de bouwelementen worden toegevoegd zoals materiaal, afwerking, isolatiewaarde, brandweerstand, kostprijs, etc… Door al deze informatie in één model te koppelen kunnen er niet alleen plannen, gevels en snedes worden gegenereerd, maar ook meetstaten, energieprestatieberekeningen, brandcompartimenteringen, … .

Door de rechtstreekse koppeling tussen model en output, worden wijzigingen in het model automatisch doorgevoerd in alle afgeleide documenten. Dit is een belangrijke factor in het beperken van faalkosten in een bouwdossier.

das Bauer Kabinett BIMt

Das Bauer Kabinett heeft de ambitie haar projecten uit te werken in een BIM model, ongeacht de aangeleverde input of de gevraagde output. Dit stelt ons in staat om onze opdrachtgevers te verzekeren van accurate, solide dossiers waarbij alle geleverde documenten op elkaar zijn afgestemd. De hoeveelheid informatie die we in het model verwerken is afhankelijk van de vooraf overeengekomen output. Algemeen gebruiken we ons model om meetstaten, borderellen en bestekken te genereren, maar meer specifieke zaken zoals energieprestatie analyses, brandcompartimenteringen en oppervlaktetabellen behoren ook tot de mogelijkheden.

Het BIM-model wordt door ons ingezet als tool om de efficiëntie en accuratesse van ons eigen werkproces te optimaliseren. Het zal dan ook steeds ingezet worden in functie van het beoogde resultaat. BIM is een middel, geen doel op zich. Das Bauer Kabinett maakt gebruik van Autodesk Revit, samen met de vertrouwde Office producten, vormt dit het software-kader waarmee al onze dossiers worden uitgewerkt.

 

Het BIM-model wordt door ons ingezet als tool om de efficiëntie en accuratesse van ons eigen werkproces te optimaliseren. Het zal dan ook steeds ingezet worden in functie van het beoogde resultaat. BIM is een middel, geen doel op zich.

 

BIM is een samenwerkingsmodel

Het grote voordeel van BIM ligt in de integratie van alle bij het bouwproces betrokken partners in één centraal model.Door architectuur, stabiliteit en technieken in één model samen te brengen zijn mogelijke conflicten vroegtijdig in het ontwerpproces te detecteren en op te lossen. Dit vereist uiteraard een zeer gedisciplineerde, geïntegreerde samenwerking van alle betrokken partijen. Elke partij, betrokken bij de opmaak en uitvoering van een bouwdossier heeft zijn eigen, specifieke deelaspect en verantwoordelijkheid in de opbouw van het model. Dit maakt dat er gelijktijdig en parallel kan samengewerkt worden aan hetzelfde model. Elkeen werkt steeds op de juiste versie. Werken met verschillende BIM-software is geen bezwaar, door de omzetting naar de universele standaard (IFC) blijven de modellen uitwisselbaar en te integreren.

Das Bauer Kabinett heeft als faciliterend architectenbureau het samenwerken en coördineren in de genen. Binnen het algemene bouwteam vormt das Bauer Kabinett een complementair team met het ontwerpend architectenbureau. In ontwerpfase is onze rol met name adviserend, terwijl we in uitvoeringsfase de centrale rol als coördinator van alle bouwteampartners overnemen.

Het BIM model kan hierbij ingezet worden als centraal communicatiemodel, binnen het bouwteam en naar externe partners. Via het driedimensionaal model kunnen wij onze vragen en suggesties communiceren met opdrachtgevers, ingenieurs, uitvoerders,… en vice versa. Onduidelijkheden of hiaten in het ontwerp kunnen op een inzichtelijke manier worden overgebracht en opgelost.

Das Bauer Kabinett realiseert een idee van derden. Het ontwerp wordt geleverd door het ontwerpend bureau. Wij voeren uit, wij nemen geen ontwerpbeslissingen, deze verantwoordelijkheid blijft tot het einde van het project bij de ontwerper. Dat neemt niet weg dat wij kritisch staan ten opzichte van het architecturaal concept. Immers, om het architecturaal concept op de juiste manier te verwerken in het virtueel model dienen we het te doorgronden in al haar facetten. Das Bauer Kabinett streeft er naar zich op één lijn te stellen met de ontwerper via een actieve dialoog met het BIMmodel als gespreksforum.